Inwestycja w Kadry

 

Pracodawca może wnioskować o środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 

 

* określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków unijnych,

 

* kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 

*egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 

* badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 

* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Służymy pomocą w wypełnianiu wniosków orazi późniejszej realizacji działań rozwojowych.

Zapraszamy do kontaktu.