Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia z 7.06.2008 r. z późn. zm.

 

(tekst jednolity)

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologi i Przedsiębiorczości, zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszanie może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§ 3

Stowarzyszenie posiada logo oraz pieczęć.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszania jest nieograniczony.

§ 5

Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.


Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Szerzenie nauki.
2. Udział w tworzeniu nowych technologii.
3. Wspieranie przedsiębiorczości mającej na celu rozwój nauki i nowych technologii.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocja ośrodków naukowo-edukacyjnych w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowo edukacyjnych.
2. Prowadzenie działalności badawczej.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej z wykorzystaniem nowych technologii, celem wspierania istniejącego systemu informacji w kulturze i nauce.
4. Wspieranie dziedzin informatyki, innowacji i nowych technologii współpracując z specjalistami. Powoływanie ekspertów wspierających Stowarzyszenie.
5. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez tworzenie programów edukacyjnych, sportowych i ogólnorozwojowych przy wykorzystanie potencjału kulturowego, turystycznego, naukowego i gospodarczego kraju.
6. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju lub za granicą, zainteresowanymi udzieleniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem korzystania z unijnych funduszy strukturalnych.
7. Inicjowanie i opiniowanie działalności przedsiębiorczo-edukacyjnych poprzez organizowanie konferencji naukowych i szkoleń specjalistyczne.
8. Wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych włączając się w ich realizację.


Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami założycielami Stowarzyszenia są: (załącznik nr 1).


§ 10


Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne korzystające w pełni z praw publicznych, nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu, które złożą deklarację członkowską.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających

§ 12

Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację członkowską i deklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Prezes Zarządu decyduje o członkostwie w stowarzyszeniu.

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach.
4. Wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
5. Uczestniczyć w kursach i szkoleniach Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Czynnie uczestniczyć w realizowaniu celów statutowych.
2. Udzielać pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych.
3. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17

1. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organu stanowiącego Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, obowiązany jest opłacać składkę członkowską.

§ 18

Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia, na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, za nie opłacanie składek członkowskich przez okres minimum 1 roku.
4. Utrata osobowości prawnej.
5. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 19

Skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, jako organ stanowiący,
b) Zarząd, jako organ wykonawczy,
c) Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów doradczych.
3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. W razie konieczności uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia odbywa się na Zebraniu Walnym zwołanym nie później niż 3 miesiące od chwili utraty członkostwa.


Rozdział 5

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne, walnemu zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu.
2. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni.
3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający (wyłącznie z głosem doradczym).

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu, co najmniej raz w roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia nie później niż trzy tygodnie przed terminem jego zwołania.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) komisji rewizyjnej (bezwzględna większość głosów),
b) 3/4 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebranie należy:
1. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
2. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania).
3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
4. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji.
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków.
8. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 25

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi co najmniej połowa (+ 1) uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum termin zebrania zostaje przesunięty o min 2 tygodnie (po zawiadomieniu wszystkich członków) czym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.


Rozdział 6

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz i w jego imieniu.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
3. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu.
4. Przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie.
5. Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania.
6. Realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań.
7. Organizowanie szkoleń oraz kursów.
8. Za zatrudnianie i zwalnianie pracowników odpowiedzialny jest Prezes Zarządu.
9. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Prezes Zarządu.
10. Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia.

§ 28

1. Zarząd składa się z 2 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.
2. Pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu.
3. Podczas jego absencji obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu.

§ 29

Posiedzenia Organów Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.


Rozdział 7

Komisja Rewizyjna

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków – Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek.
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości.
3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 32

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział 8

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z następujących źródeł: składek członkowskich, dotacji, grantów, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z gospodarowania majątkiem, odsetek bankowych oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody służą realizacji celów statutowych.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Prezes Zarządu.

§ 34

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających w granicach umocowania.